top of page

טיפולים קבוצתיים

תוכניות מיוחדות:

אנו מאמינים בהתפתחות. התפתחות בתוך טיפול... ההתפתחות מהטיפול הפרטני אל עבר החברתי. חלק מתהליך הטיפול הינו התנסות חברתית בקבוצה. לאחר תקופה של טיפול פרטני, כאשר הילד בשל להתמודדויות חברתיות, אנו מאפשרים לו השתתפות בהרכב חברתי, זוג או קבוצה.

את הקבוצה מובילות שתי מטפלות. כך מתאפשרת חוויה חברתית מותאמת ומצמיחה. בקבוצה הילדים מתנסים בחוויות חברתיות מתווכות, ע"י אנשי המקצוע. תרגול של מיומנויות חברתיות, יצירת קשר עם בני הגיל, פיתוח קשרים חברתיים, ניהול קונפליקטים באופן מותאם ומסתגל.

 

הקבוצות נפתחות מפעם לפעם על בסיס הצרכים של הילדים המטופלים במכון.

bottom of page