top of page

עיבוד וויסות  חושי

מידע להורים:

סרטונים

- סרטון הדרכה של ענבל הימן בנושא וויסות חושי רגשי.

עיבוד חושי

מונח מקיף אשר מתייחס לדרך שבה מערכת העצבים שולטת באינפורמציה הנקלטת ע"י מערכות החוש. הקליטה (reception), הויסות (modulation), אינטגרציה וארגון (organization) של הגירויים החושיים, כולל התגובה ההתנהגותית לקלט החושי, הם כולם מרכיבים של עיבוד חושי (Miller & Lane, 2000). תחום זה מהווה את אחד הבסיסים להתפתחות תקינה ולהתנהגות מותאמת ומסתגלת. יש קשר הדוק בין העיבוד החושי, הוויסות הרגשי וויסות ההתנהגות.  העיבוד החושי  משפיע באופן ישיר על התנהגותם של ילדים ועל התפתחותם הפסיכולוגית (Williamson & Anzalone, 2001).

לקשיים בעיבוד ובויסות של גירויים סנסוריים יומיומיים עשויה להיות השפעה שלילית על התפקוד בחיי היומיום  שכן מטלות ותפקודים כגון משחק וטיפול בעצמי מערבים מערכות סנסוריות שונות ולכן קושי בעיבוד ובאינטגרציה חושית, משפיע על היכולת לתפקד ולהוציא לפועל כישורים אלה, ילדים עם קשיים בעיבוד וויסות סנסורי הינם בעלי קשיים בוויסות תבניות אכילה ושינה. הם מתקשים להרגיע את עצמם ומראים תגובות רגשיות קיצוניות כגון התפרצויות זעם, הימנעות, והתעלמות.

ויסות חושי

ויסות חושי מתייחס ליכולת של מערכת העצבים המרכזית לווסת ולהתאים אינפורמציה נכנסת במטרה לייצר תגובות מותאמות. היכולת לוויסות חושי היא היכולת להכניס רק גירויים רלוונטיים, להפנות קשב אל גירויים אלה בעוד אחרים נשארים "מחוץ למערכת". המערכת הנוירולוגית של כל אחד מאיתנו עושה וויסות של עוצמה, איכות, משך ותדירות האנפורמציה החושית הנכנסת לתוך מערכת העצבים.

ויסות חושי רגשי

בין המערכת הנוירולוגית והמערכת הרגשית מתקיימות השפעות הדדיות כבכל רגע נתון.

חוויה הכרוכה בקלט, הינה מכלול של קלט חושי יחד עם פרשנות רגשית הצובעת אותו בגוון רגשי כזה או אחר ומעניקה לו משמעות. כאשר המצב הרגשי שלנו מתוח יותר או מרוגש, או חרד, יש דריכות יתרה ותגובה מוקצנת למסרים חושיים שבמצב רגשי רגוע יותר לא היו מקבלים משמעות כה גדולה.

עיבוד חושי
ויסות חוש
ויסות חושי רגשי
bottom of page