top of page

תוכניות מיוחדות:

תוכניות בית

בנוסף לטיפול במכון, אנו עוזרים להורים לבנות, עבור הילד, תוכנית להמשך העשייה הטיפולית בבית - תוכנית בית.

 

מדובר בתוכנית המשתלבת עם סדר היום המשפחתי, שההורים בונים ביחד עם המטפל

המטפל מייעץ, מנחה ומביא מהידע שלו לטובת התוכנית.

ההורים הם המחליטים אילו פעילויות תכלול התוכנית, באיזו תדירות ולמשך כמה זמןהם מעוניינים בתוכנית זו.

התוכנית עוזרת להורים המעוניינים בכך, לייסד ולמסד מסגרת של סדר יום הכולל בתוכו פעילויות אשר יכולות לקדם את הילד.

 

תוכנית הבית  כוללת בתוכה:

  • פעילויות ייחודיות עבור הילד העוזרות בקידומו, בקידום התקשורת עימו, פיתוח יוזמות ותחושת הצלחה של הילד.

  • פעילויות התומכות בלמידה ובהתפתחות מיומנויות רלוונטיות עבורו.

  • פעילויות המתקיימות ממילא בסדר היום המשפחתי. כאשר ההורים לומדים לשים דגשים או לפעול בצורה שתקדם את הילד: תעזור לו ללמוד ולרכוש ידע על הנעשה סביבו ולגבש יותר עצמאות ותחושת שליטה בנעשה איתו.  

bottom of page